Относно проекта

VENTACORE SRL – Регионална оперативна програма 2014-2020

VENTACORE S.R.L., като Бенефициент, завърши проекта с наслов „Укрепване на позицията на VENTACORE S.R.L. на пазара на информационните технологии“, код SMIS 119389, финансиран чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия“, Приоритет на инвестиция 2.1.ИТИ.: „Подпомагане на предприемаческия дух, особено чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и подпомагане на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“.

Общата цел на проекта е осигуряването на съвременни материални и нематериални активи, необходими за предоставянето на ИТ услуги с цел подобряване и засилване на конкурентоспособността на фирмата VENTACORE S.R.L..

Специфичните цели на проекта включват:

  • СЦ1: Повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез извършване на инвестиции в съвременни, ефективни от гледна точка на разходите, материални и нематериални активи, които са способни да отговарят на иновациите в сектора, по-разнообразни и с по-малко вредни емисии;
  • СЦ2: Засилване на позициите на пазара чрез развитието на човешкия капитал чрез създаването на 3 нови работни места и поддържането им;
  • СЦ3: Повишаване на видимостта и ефективността на фирмата чрез осигуряване на визуална идентичност чрез създаването на рекламни материали, гарантирането на правилността, извършването на финансов аудит и поддържането на подходящата имплементация на проекта.

Резултатите от проекта са:

  • придобиване на 9 оборудвания, 11 нематериални активи, консултантски доклади
  • създаване на 3 нови работни места, от които 1 за лица от уязвими групи
  • изготвяне на информационни и рекламни материали (1 начално съобщение, 1 крайно съобщение, 500 броя брошури и 500 флаери, 8 етикети за оборудване), 1 доклад за фактически наблюдения

Период на изпълнение: 34 месеца, 15.10.2017-31.07.2020

Общата стойност на проекта е 1.271.336,32 RON, от които стойността на безвъзмездната помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 724.438,46 RON, а от националния бюджет е 127.842,08 RON.

Scroll to Top