Условия и разпоредби

Добре дошли в CRMconnect. Радваме се, че сте с нас и се надяваме това, което имаме да ви предложим, да ви бъде от голяма помощ.

Молим ви да прегледате внимателно Общите условия, тъй като те имат договорна стойност между вас и CRMconnect.ro. CRMconnect.ro е експлоатиран от Ventacore SRL и може да бъде наречен „CRMconnect“ или „Ние“.

Тези условия регулират използването на сайтовете и решенията, свързани с тези условия. Терминът „Сайтове“ се отнася до всички сайтове или услуги, предлагани на нашите сайтове.

Автоматично се съгласявате с тези Условия и с Политиката за поверителност, като просто използвате и се аутентифицирате в нашите сайтове.

Условия за използване на услуги и решения от CRMconnect

Като се абонирате за услугите на CRMconnect („Услуги“), предоставяни от Ventacore SRL във връзка с облаковото решение CRMconnect Cloud („Софтуер“), хоствано на облачните платформи на CRMconnect Cloud („Облачна платформа“) или on-premises („Локално хостване“), вие („Клиент“) се съгласявате със следните условия и условия („Договор“).

 1. Продължителност на договора

Началната продължителност на всяко абонаментно обслужване се определя при създаването на профила. Абонаментите се автоматично подновяват в края на всяка период, само ако едната страна не реши обратното чрез писмено уведомление на другата страна с поне 30 дни преди изтичането на абонамента.

 1. Дефиниции

Активен потребител

Активният потребител е лице, упълномощено от Клиента да използва Услугата (Услугите), включително администраторите на профила, служителите, консултантите или всеки друг активен потребител на Софтуера, който е упълномощен да получава достъп и да използва Софтуера. Не се считат за активни потребители профили, използвани от външни лица или деактивирани профили, които имат само ограничен достъп до Софтуера чрез порталните си функции.

Приложение

„Приложение“ е специална функция или група от функции, достъпни за инсталиране на Софтуера, посочени в ценовата листа на уебсайта на CRMconnect, създадена, разработена, лицензирана или притежавана от Ventacore SRL. Терминът включва също така всяко обновление, ъпгрейд или други промени като софтуерни приложения и техните версии.

Формуляр за поръчка

Това включва онлайн или офлайн формуляри за поръчка, генерирани от CRMconnect и/или активационните поръчки за Услуги в съответствие с Общите условия за използване на Услугите и Решенията на CRMconnect.

API

Това са програмните интерфейси на приложенията, разработени, активирани или лицензирани към Доставчика, които позволяват на Потребителя да достъпва определени функционалности, предоставени от Услугата (Услугите).

Защитени данни

Представляват личните данни, получени от нас от вас или от ваше име във връзка с изпълнението на нашите задължения съгласно тези Общи условия за използване на Услугите и Решенията на CRMconnect, изключвайки всички лични данни, получени от вас във връзка с прилагането на тези Условия.

Допълнителни модули

Допълнителен модул е директория на изходния код или набор от персонализации (базирани на PHP), създадени в база данни, които добавят функции или променят основното поведение на софтуера. Той може да бъде разработен от Клиента, CRMconnect от името на Клиента или от трета страна.

Допълнителен модул срещу заплащане

Допълнителен модул срещу заплащане е допълнителен модул, за който Клиентът решава да плати такса за разработка и при необходимост поддръжка, с цел ползване на подкрепа, ъпгрейди и услуги за отстраняване на грешки.

Грешка/Дефект

Всяко неизправност на софтуера или на допълнителен модул срещу заплащане, която довежда до пълно спиране, проследяване на грешки или нарушаване на сигурността и не е директно причинена от неправилна инсталация или конфигурация, се счита за грешка.

 1. Достъп, използване и ограничения за софтуера

Клиентът използва софтуера, хостнат в облачна инфраструктура, която е напълно управлявана от Ventacore SRL и достъпвана от разстояние от Клиента, или Клиентът може да избере една от опциите за самостоятелно хостване/локално хостване.

В зависимост от типа абонамент, облачните ресурси могат да бъдат мащабирани.

При спазване от страна на Клиента на Общите условия за използване на Услугите и Решенията на CRMconnect (включително, без ограничение, всички плащатни задължения), CRMconnect предоставя на Клиента и на неговите упълномощени потребители правото на достъп и използване на Услугите и Решенията, изброени във Формуляра (формулярите) за Поръчка и всички други продукти на CRMconnect. Потребителят може да достъпва и използва такива услуги само за вътрешни бизнес цели на клиента и само в съответствие с документацията и споразумението, както и всички други ограничения или задължения, уговорени писмено между страните.

Ventacore SRL се задължава да не разкрива лични или именни данни на трети страни без съгласието на Клиента и да обработва всички събрани данни съгласно Официалната политика за поверителност, публикувана на уебсайта.

Клиентът носи отговорност за запазване на поверителността на всички потребителски имена и пароли на упълномощените потребители, създадени и определени за профила на Клиента („удостоверения“) и единствено той носи отговорност за цялата дейност, извършена под тези удостоверения.

След приключването или изтичането на Договора, профилът и всичко съдържание в него стават недостъпни. За период от 30 дни след анулирането на профила, Клиентът може да поиска от CRMconnect възстановяване на него. След този период профилът и всички клиентски данни в него ще бъдат изтрити навеки, а договорът между CRMconnect и Клиента, както е уговорен чрез Общите условия на Клиента, ще прекрати автоматично. Моля, имайте предвид, че част от данните може да остане в нашите резервни копия и/или да бъде архивирано в системата за период до 90 дни.

 1. Такси и плащане

Услугите се предлагат във форма на месечни или годишни абонаментни планове в зависимост от продължителността и броя на активните потребители, посочени от Клиента във формулярите за поръчка.

Ако по време на срока на договора Клиентът има повече активни потребители или повече инсталирани приложения, отколкото са посочени при сключването на настоящия договор, Клиентът се съгласява да заплати допълнителна такса, равна на валидната тарифна листа за активни потребители или приложения, за остатъка от срока.

Нов клиент има право да използва безплатно който и да било от абонаментните пакети за период на тест (в зависимост от активната оферта на сайта или персонализираната оферта) с ограничен или неограничен брой потребители. Ако клиентът по време на тестовия период поиска допълнителни потребители, ще се начисли такса само за тях.

Ако Клиентът желае да продължи използването на Платформата след изтичане на периода на тест, той ще избере подходящ пакет и ще извърши предварително плащане за следващия период, не по-късно от края на тестовия период. Ако Клиентът не направи това, CRMconnect има право да затвори профила на Клиента и потребителските профили веднага след изтичането на тестовия период, включително правото да изтрие цялото качено съдържание след 45 дни и незабавното прекратяване на договора.

 1. Клаузи на Услугите

5.1. Задължения на Клиента

Клиентът се задължава да:

 • приложи разумни търговски усилия, за да предотврати неоторизиран достъп до Услугата или нейното използване;
 • незабавно уведоми писмено Ventacore SRL за всеки неоторизиран достъп или използване на Услугата или Учетните данни;
 • предприеме всички разумни мерки за поддържане на сигурността на собствените си акаунти, включително чрез избор на силна парола и непредаване на нея на друг човек;
 • плати на Ventacore SRL всяко приложимо таксуване за Услугите по настоящия Договор, съгласно условията за плащане, посочени в подписа на този договор;
 • при опцията за Самостоятелно хостване, Клиентът ще предостави необходимия достъп до Ventacore SRL, за да се провери валидността на използването на CRMconnect при поискване;
 • предприеме всички разумни мерки за защита на файловете и базата данни на Клиента и да се увери, че данните му са защитени и в безопасност, като признава, че Ventacore SRL не може да бъде изправен пред отговорност за евентуална загуба на данни.

Ако данните на Клиента се предават от или към Услугата чрез API, Ventacore SRL не носи отговорност за никакво използване, разкриване, промяна или изтриване на данните на Клиента, които се предават или достъпват от трети продукти.

5.2. Конфиденциалност

Терминът „Конфиденциална информация“ се отнася до всички информации, които всяка от страните разкрива („Разкриваща страна“) на другата страна („Получаваща страна“), независимо дали по писмен, електронен или устен път и под всякаква форма (тангибилна или нетангибилна), която е конфиденциална, собствена или се отнася до клиенти или акционери (всяка от тях съществуваща или потенциална). Конфиденциалната информация включва, но не се ограничава до:

 • всяка информация относно технологията, като системи, изходни кодове, бази данни, хардуер, софтуер, програми, приложения, протоколи, рутина, модели, дисплеи и ръководства;
 • Информация относно Клиента.

За всяка конфиденциална информация, получена по време на този Договор, Получаващата страна трябва да прилага същата степен на грижа, която прилага за защитата на собствената си Конфиденциална информация, но не по-малко от разумната грижа.

5.3. Защита на данните

„Лични данни“, „Оператор“, „Процесор“ имат същото значение, както в Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и всяко друго законодателство или правило, което ги изменя или заменя (наричано по-нататък „Законодателство за защита на данните“).

Процесорът на Данни трябва да поддържа Личните данни конфиденциални и частни, освен ако Операторът на Данни не е дал писмено съгласие на Процесора на Данни да постъпи по този начин; Процесорът на Данни няма да разкрие никакви лични данни, предоставени му от или от името на Оператора на данни на никаква трета страна.

Ventacore SRL може да използва личните ви данни за следните цели, когато предоставяме нашите услуги:

 • За управление на вашия акаунт (включително при абониране за някоя от нашите услуги), като оценяваме нуждите на вашата компания, за да предложим подходящи услуги и да отговорим на заявките, въпросите или загриженостите ви относно услугите;
 • За предотвратяване или отговор на всяко злоупотребление на нашите Услуги или Приложения или нарушение на Общите условия и на всички приложими закони;
 • За събиране на абонаментните такси.

Обработваните данни включват:

 • Контактна информация като име, имейл адрес, пощенски адрес, IP адрес, географско местоположение или телефонен номер на администратора на акаунта;
 • Фактурни данни като номер на кредитна карта, банкова сметка и подробен адрес за фактуриране по отношение на плащанията, извършени между нас и вас;
 • Детайли относно услугите и решенията, закупени от нас;
 • Уникални идентификатори като потребителско име, номер на акаунт или парола;
 • Съдържанието на всеки съобщения, което ни изпращате чрез услугата за заявки, въпроси или загрижености, включително по имейл, телефон или чрез уебсайта.

Ние обработваме вашите лични данни за тези цели на базата на нашите законни интереси или законния интерес на трета страна, за да се уверим, че предлагаме нашите Услуги по ефективен, сигурен и ефикасен начин. Там, където обработваме вашите лични данни, за да управляваме вашия акаунт или за събиране на абонаментната такса, го правим само за целите, предвидени в договора, който сме сключили с вас.

Този процес се извършва в съответствие със законодателството за защита на личните данни. В частност, Ventacore SRL се ангажира да:

 • Обработва личните данни само съгласно инструкциите на Клиента и за целите на предоставяне на една от услугите, предоставяни по този договор, освен ако, по изискване на закона, Ventacore SRL не уведоми Клиента предварително, освен ако законът не го забранява;
 • Изтрива окончателно всички копия на базата данни на Клиента, които са в притежание на Ventacore SRL, или върне тази информация на избора на Клиента, след приключване на настоящия договор, в рамките на срока, определен в Политиката за поверителност на Ventacore SRL;
 • Уведоми Клиента, ако инструкциите за обработка нарушават действащото законодателство относно защитата на личните данни, според мнението на Ventacore SRL;
 • Прилага и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от непозволена или незаконна обработка и от случайно загуба, унищожаване, повреда, кражба, промяна или разкриване;
 • Увери се, че всички упълномощени лица за обработка на лични данни от Ventacore SRL са подписали споразумение за поверителност.

Клиентът се задължава да предостави точна контактна информация на Ventacore SRL, според необходимостта за уведомяване на отговорника по защита на данните на клиента.

5.4. Прекратяване

Клиентът има право да прекрати договора по всяко време едностранно, без причина, като уведоми Оператора за това по имейл или чрез Платформата.

Ventacore SRL може да прекрати Договора незабавно в случай на неплащане от страна на Клиента на приложимите такси за Услугите, в рамките на 21 дни от края на срока, посочен във фактурата, и след поне 2 уведомления.

 1. Гаранции, Откази от отговорност, Отговорност

Услугата, включително уебсайтът, приложението, софтуерът, съдържанието и всички компоненти на сървъра и мрежата, се предоставят „както са“ и „както са налични“, без никаква обща гаранция от какъвто и да било вид и всички гаранции, било че са изрични или подразбирателни, включително, но не само, подразбиращите гаранции за търговска стойност, заглавие, подходящост за конкретна цел и ненарушение.

Вие се съгласявате, че Ventacore SRL не гарантира, че CRMconnect ще функционира безпроблемно, своевременно, сигурно, без грешки или вируси и никаква информация или съвет, получен от вас от Ventacore SRL или чрез Услугата, няма да създаде никаква гаранция, която не е изрично заявена в тези Общи условия и условия.

 1. Сила мажоре

В случай на невъзможност за изпълнение на всяко от задълженията си по настоящия Договор или за получаване на ползите от него поради природни бедствия или указания на правителствени органи, които не са вина на засегнатата страна (наречени „Сила мажоре“), засегнатата страна трябва незабавно или възможно най-бързо да уведоми другата страна и да положи всички усилия за възобновяване на изпълнението. След получаване на такова уведомление всички задължения по настоящия Договор трябва незабавно да бъдат преустановени. Ако периодът на невъзпроизводство надвиши срока на 30 дни след получаването на уведомлението за Сила мажоре, страната, чиито изпълнителни възможности не са толкова засегнати, може, чрез писмено уведомление, да прекрати този Договор.

 1. Отделимост

В случай че една или повече от разпоредбите на настоящия Договор се окажат невалидни, незаконни или неприложими по някакъв начин, валидността, законността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор няма да бъдат засегнати по никакъв начин.

 1. Приложимо право

Настоящият Договор и всички спорове, които възникват от или във връзка с настоящия Договор, ще бъдат управлявани от румънското право, без да се правят препратки към принципите на колизията на закони. Страните се съгласяват, че съдебните органи, намиращи се в Букурещ, Румъния, имат изключителна компетентност и юрисдикция за разрешаване на всички спорове, възникващи по настоящия Договор или във връзка с него.

**** Когато използвате нашите Услуги, ни възлагате вашите данни. Разбираме, че това е важна отговорност и полагаме всички усилия, за да защитим вашите данни и да ви предоставим контрол.

Версия на документа: V1.00.10082022

Ventacore SRL | ЕИК 35039380 | Регистрационен номер J36/333/2022 Тулча | Румъния | juridic [at] CRMconnect.ro

Scroll to Top