Σχετικά με το έργο

VENTACORE SRL – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020

Η VENTACORE S.R.L., ως δικαιούχος, έχει ολοκληρώσει το έργο με τον τίτλο «Ενίσχυση της θέσης της εταιρείας VENTACORE SRL στην αγορά τεχνολογίας πληροφοριών», κωδικός SMIS 119389, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020, Προτεραιότητα Άξονας 2: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», Προτεραιότητα Επένδυσης 2.1.ITI.: «Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, ειδικά μέσω της διευκόλυνσης της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών επωαστηρίων».

Το γενικό στόχο του έργου είναι η εξοπλισμός με σύγχρονα σωματικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας VENTACORE SRL.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • OS1: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων σε συγκεκριμένα, νέα, κοστολογικά αποδοτικά σωματικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, που είναι ικανά να ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις του τομέα, πιο ποικίλα και λιγότερο ρυπογόνα;
  • OS2: Ενίσχυση της θέσης στην αγορά μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου με τη δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση αυτών;
  • OS3: Αύξηση της ορατότητας και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας μέσω της εξασφάλισης της οπτικής ταυτότητας με την κατασκευή διαφημιστικών υλικών, τη διασφάλιση της ακρίβειας, τη διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου και την κατάλληλη υλοποίηση του έργου.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

  • απόκτηση 9 εξοπλισμών, 11 άυλων περιουσιακών στοιχείων, εκθέσεις συμβουλευτικής
  • δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 1 για μειονεκτούσες κατηγορίες
  • παραγωγή πληροφοριακών και διαφημιστικών υλικών (1 ανακοίνωση έναρξης, 1 ανακοίνωση ολοκλήρωσης, 500 φυλλάδια και 500 μπροσούρες, 8 ετικέτες για εξοπλισμό), 1 έκθεση πραγματικών ευρημάτων

Περίοδος υλοποίησης: 34 μήνες, 15.10.2017-31.07.2020

Η συνολική αξία του έργου είναι 1.271.336,32 RON, από τα οποία η αξία της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι 724.438,46 RON και από το εθνικό προϋπολογισμό είναι 127.842,08 RON.

Scroll to Top